top of page

แนวคิดของเรา

ในขณะนี้โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก กิจกรรมของมนุษย์เราเองเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เมื่อพิจารณาถึงจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเจ็ดพันล้านคนซึ่งมากเป็นสองเท่าของเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้ว ทำให้รู้สึกว่าแม้เพียงการหายใจของทุก ๆ คนรวมกันก็อาจจะก่อผลกระทบบางประการกับบรรยากาศของโลกได้แล้ว โดยยังไม่ต้องพิจารณาถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางสังคม อุตสาหกรรม หรือ การเกษตร นอกเหนือไปจากการทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ การเสื่อมโทรมของมหาสมุทร และอื่น ๆอีก

เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์

การเกษตรเป็นกิจกรรมที่สำคัญของมวลมนุษยชาติ ในโลกปัจจุบัน การเกษตรนอกจากเป็นแหล่งที่มาของอาหารและเส้นใยแล้ว ยังเป็นแหล่งที่มาของพลังงานในอนาคตอีกด้วย

 

ที่ กรีนฟู้ดแอนด์กู้ดฟาร์ม เราทำงานในภาคเกษตรและอาหาร เราต้องการเชิญชวนทุกท่านให้คิดอย่างจริงจังว่าเราจะร่วมกันเปลี่ยนแปลงการทำการเกษตรและการผลิตอาหารกันอย่างไรดีเพื่อที่จะสามารถผลิตอาหารได้อย่างเพียงพอสำหรับทุกคนในขณะที่ไม่มีผลกระทบต่อธรรมชาติมากนัก เราควรจะต้องหันมามองอย่างจริงจังเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร การผลิตในระบบอินทรีย์ และการผลิตในระบบเกษตรยั่งยืน เช่นเดียวกันกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรรม ไปจนถึงการผลิตโดยใช้เครื่องผลิตอาหารแบบสามมิติ เราควรจะต้องร่วมกันคิดว่าอะไรจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตอาหารอย่างเพียงพอสำหรับทุกคนจากนี้ต่อไปในอนาคต

กรีนฟู้ดแอนด์กู้ดฟาร์ม สนับสนุนแนวคิดต่าง ๆ ดังตัวอย่างเช่นที่เสนอโดย IPCC เกี่ยวกับเส้นทางการพัฒนาที่จะทำให้สภาพภูมิอากาศของโลกสามารถฟื้นคืนกลับและลดภาวะโลกร้อนลงได้ Climate-resilient development pathways (CRDPs) เพื่อที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนของโลกและมวลมนุษยชาติสืบไป

bottom of page