ค้นหา

หัวใจสำคัญสู่ Green Food and Good Farm

สุขภาพของดิน (Soil Health)


ดินมีความสำคัญต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ บนโลกเป็นอย่างมาก เพราะดินคือต้นทางของห่วงโซ่อาหารที่ทำให้เกิดเป็นระบบที่ทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งมวลสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน หากดินเกิดการเสื่อมสภาพ ชีวิตต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในดินและที่อยู่เหนือดินก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาสุขภาพของดินให้ดีอยู่เสมอ

ดินเป็นระบบนิเวศน์วิทยาที่มีความซับซ้อนระบบหนึ่ง เพราะดินเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตจำนวนมากทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ต่าง ๆกันไปในการทำให้เกิดการหมุนเวียนของสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของดิน ได้แก่ น้ำ อากาศ และแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งที่เป็นสารอินทรีย์และอนินทรีย์ จนเกิดเป็นสมดุลที่ทำให้ดินสามารถสนับสนุนการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และการเจริญเติบโตของรากพืช (และต้นพืช) ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน ความสมดุลดังกล่าวนี้เป็นตัวชี้วัดถึงสุขภาพของดิน

โดยทั่วไป การใช้ดินในการเกษตรโดยไม่มีการบำรุงรักษาดินที่ดีพอจะมีผลทำให้สุขภาพของดินเสื่อมลงเนื่องจากการสลายตัวของสารอินทรีย์และการลดลงของแร่ธาตุอาหารต่าง ๆ ซึ่งทำให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดินไม่สามารถดำรงชีพได้ต่อไป นอกจากนั้น ยังทำให้เกิดการปลดปล่อยคาร์บอนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งมีส่วนในการทำให้อุณหูมิของโลกสูงขึ้น

ดังนั้นการรักษาสุขภาพของดินจึงมีความสำคัญทั้งในแง่การรักษาสมดุลธรรมชาติของระบบนิเวศน์ของดินเองซึ่งเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินให้สามารถค้ำจุนการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และยังเป็นการป้องกันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภิอากาศของโลกอีกด้วย

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

น้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และ พืช ดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาคุณภาพของน้ำในแหล่งน้ำของเรา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่เราพัฒนาขึ้นก็ตาม ในฤดูฝน โดยเฉพาะในช่วงที่

ข่าวดีสำหรับทุกท่านที่รอลิ้มชิมรสมะยงชิดแสนหวานสดชื่นจากสวนลุงสน นครนายก เพื่อโปรดทราบว่าขณะนี้มะยงชิดที่สวนลุงสนออกดอกแล้วและพร้อมจะเก็บเกี่ยวช่วงต้นเดือนมีนาคม 2564 หลังจากที่กรีนฟู้ดแอนด์กู้ดฟาร์มไ

พืชมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปได้ในระดับหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถทางพันธุกรรมของพืชนั้น ๆ หากเป็นการนำพืชจากท้องถิ่นหนึ่งไปปลูกในท้องถิ่นอื่น ส่วนใหญ่จะต้องมีสภาพที่ใก