สภาปฏิรูปแห่งชาติสนใจ พรบ รายได้และสวัสดิการเกษตรกร

 

สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการปฺรูปการเกษตร ในคณะกรรมการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าชี้แจงและแสดงความคิดเห็นกับคณะอนุกรรมาธิการฯในประเด็นที่เกี่ยวกับการอุดหนุนสินค้าเกษตร ตามที่กำลังมีการยกร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร เพื่อหาแนวทางในการที่จะจัดระบบการให้การอุดหนุนสินค้าเกษตรให้เชื่อมโยงกับการปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรของไทยให้เกิดมีประสิทธิภาพกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมีความเห็นจากสมาชิกในคณะอนุกรรมาธิการฯบางท่านที่เสนอให้พิจารณาการให้การอุดหนุนในกรณีที่เกษตรกรมีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรมาใช้ปรับปรุงระบบการผลิตของตน